Hva leter du etter?

Begrepet Nord-Sør?

Hva er Nord-Sør? Kan dere forklarer begrepet "Nord-Sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør?

Nord-Sør

Nord-Sør-skillet er blitt vanlig å bruke som en betegnelse for det sosio-økonomiske og politiske skillet, eller forholdet mellom de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene.

Sør er i denne sammenheng et begrep som er tatt i bruk som en samlebetegnelse for den gruppe land som tidligere ble omtalt som utviklingsland (Bjørn Johannesen & Dag Leraand, Bistandsleksikon 1997).

Utviklingsland er land som har en svak og ofte ensidig utviklet økonomi, hvor størstedelen av befolkningen lever under utilfredsstillende sosiale og økonomiske forhold. Typisk for mange utviklingsland er råvarebasert eksport og en mangelfullt utbygd økonomisk infrastruktur (Bjørn Johannesen & Dag Leraand, Bistandsleksikon 1997).

Nord-Sør konflikten sier noe om forholdet mellom land i Nord og Sør. For informasjon knyttet til en eventuell Nord-Sør-konflikt se svaret på konflikter mellom rike og fattige land?

Om begreper og kategorier

Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de landene vi i dag tenker på som landene i Sør. Både tredjeverden og u-land var vanligere før, men disse er blitt kritisert for sin negative ladede betydning, og tredjeverden er blitt en feil betegnelse etter den kalde krigens endelikt. Begrepet Sør er heller ikke uproblematisk. De geografiske termene Nord-Sør kan bidra til forvirring (F.eks. Australia tilhører i denne sammenheng kategorien Nord og Moldova bør tilhøre Sør), og land som vi tenker på som Sør kan være svært ulike. For eksempel har Chile og de fleste chilenere på mange måter mer til felles med Norge enn Bangladesh. Samtidig er vi ofte nødt til bruke overordnede kategorier som vi har en felles forståelse for i språket vårt. Men det er viktig å være kritisk, og spørre om hva begrepene inneholder, hvor dekkende og hensiktsmessige kategoriene er.

Statistikk og kategorisering av land

FN og Verdensbanken opererer gjerne med begreper og kategorier av land som har en klarer og mer teknisk definisjon, som f.eks. de minst utviklede landene (MUL). Da definerer en landene ved hjelp av statistikk for økonomisk eller sosiale forhold i landene. I hvilken kategori landene blir plassert får gjerne konsekvenser for hvilke ordninger landet får i forbindelse med handelsavtaler og bistand. I svar på spørsmålet hva er et i-land? finner du mer informasjon om hvordan vi kan gruppere land.

Landene

I tillegg spør du etter hvilke land som går under Sør og Nord, som du ser ovenfor er det ingen klar definisjon for dette. Det finnes som nevnt mer tekniske tilnærmingsmåter ved å ta i bruk statistikk, enn det noe vage begrepet Sør for å kategorisere land. Under lenkene i margen til høyre finner du mer informasjon om kategorisering, og hvordan landene er kategorisert.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙