Hva leter du etter?

India som koloni

Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, og fikk lokalbefolkningen ta del i styret?

Hvis India ikke hadde vært koloni, hvordan hadde landet vært i dag?

Det er veldig vanskelig å si hva India hadde vært i dag hvis de ikke hadde vært koloni. – For det første er India som en sentral statsmakt og landet sine grenser et resultat av kolonitiden. Før, og i den tidlige fasen av koloniseringen, var India ikke et administrativt område eller et land, men besto av flere fyrste- eller kongedømmer. Mogulene hadde kontroll over mye av det som i dag er India, men riket deres var delvis i oppløsning når europeerne begynte sin kolonisering av India. Selve frigjøringskampen mot kolonistyret og oppgjøret som fulgte var på mange måter det som bygget India som et land med de grensene og det politiske systemet vi kjenner i dag. Kolonien India inkluderte både Pakistan og Bangladesh før frigjøringen i 1947.

Økonomi

Økonomisk er det grunn til å tro at de kunne ha klart seg bedre. Selv om England bygde jernbane og noe infrastruktur i India ble det ikke prioritert av England å bygge opp et næringsliv og industri som kunne konkurrere med hjemlandet i India. Tvert i mot la de i en periode ned en del eksisterende industri som kunne konkurrere med tekstilindustrien i England. Handelsmessig utnyttet England, eller engelske handels- menn og selskaper, India. Det ble eksportert billige råvarer og forbruksvarer til industri og forbrukere i England, og India var et ekstra marked for industrivarene til England. I løpet av noen hundre år forsvant det nok store økonomiske verdier ut av området som kunne ha vært brukt på investeringer eller velferd i India.

Men det er ikke slik at hvis britene ikke hadde kontrollert India så hadde den sosiale og økonomiske utviklingen i India nødvendigvis vært bedre. Det hadde vært avhengig av den politiske utviklingen i India. Stor mogulene og de fleste lokale herskere i India var ikke mer opptatt av økonomisk utvikling og befolkningens velferd enn kolonimakten. De var nok like opptatt av egen velferd og makt som de britiske koloniherrene.

Uansett om India var koloni eller ikke så måtte området som nå er India ha forholdt seg til internasjonal handel og internasjonale selskaper. De som først stod for koloniseringen av India var nettopp et britisk handelsselskap. Den teknologiske, kunnskapsrelaterte og handelsmessige utviklingen kontakten med Europa førte til ville en sett noe av uansett om India ble kolonisert eller ikke. Det er vel grunn til å tro at området hadde klart seg bedre økonomisk om de hadde kontroll over ressursene selv, men de hadde gjerne uansett opplevd en viss grad av økonomisk utbytting hvor de europeiske stormaktene hadde kontrollert handelsbetingelsen, slik som i Kina.

Det kan altså være vanskelig å si noe om den økonomiske utviklingen hadde vært bedre uten koloniseringen, og historikere er uenige. Det avhenger i stor grad av alternativene.

Adminstrasjon og kultur

Det er ikke mye igjen av Mogulenes eller andre eldre indiske fyrstedømmer sitt administrative og politiske system i dagens India. India arvet kolonistyrets administrasjon. De tette båndene til kolonimakten har også ført til at mange indere har fått sin utdannelse i England, mange indere har slektninger som bor i England og India har arvet et administrasjons- politisk- og utdanningssystem basert på britiske prinsipper. Det har ført til at engelsk er et viktig språk og at en har, særlig eliten i India, nære kulturelle bånd til England. Den indiske kulturen (særlig for eliten og middelklassen) hadde nok vært ganske forskjellig hvis landet ikke hadde sin kolonihistorie.

Det er veldig vanskelig å tenke seg hvordan India hadde vært om de ikke var koloni. En innfallsvinkel er å sammenligne med andre land i Asia. Slik som Japan, et av de få Asiatiske landene som ikke var koloni. Eller kanskje Kina, som ikke var kolonisert på samme måte som India. Men det er veldig mye spesielt som har satt sitt særpreg på disse landene sin utvikling i forhold til India.

Hva slags styresett innførte kolonimakten i india? i hvilken grad fikk lokabefolkningen ta del i styret?

England var den dominerende kolonimakten i India, og i begynnelsen ble de britiske besittelsen styrt gjennom et britisk handels kompani – ”British East India-company”. I 1858 gikk styret over til den Britiske krone, (monarkiet/staten).

Indirekte kolonistyre

I forhold til mange andre kolonimakter styrte England sine kolonier i større grad gjennom et indirekte styre (i motsetning til direkte kolonistyre), det gjaldt også for deler av India. Det betyr at de i større grad enn for eksempel Frankrike sine kolonier ble styrte gjennom lokale ledere og institusjoner. I India beholdt flere lokale ”fyrstedømmer” en viss autonomi, det vil si at de blant annet beholdt sine domstoler og lederne sine privilegier. Men i India betydde ikke det at de hadde stor reell innflytelse. Få indere fikk stillinger i det britiske byråkratiet eller i sentrale stillinger, og den indiske lokalbefolkningen tok på ingen måter del i styret. Det var lite av den demokratiske utviklingen i India og andre kolonier som en så i Europa og England i den samme perioden.

Men når kolonimakten til slutt ga slipp på sine kolonier, var det delvis fordi en ikke kunne forsvare eller legitimere dette fraværet av demokrati i sine kolonier. Dette ble spesielt tydelig etter 2. Verdenskrig, som en oppfattet som en krig for å forsvare demokratiet. Svært mange indere kjempet på Englands side under krigen. Motstandskampen i koloniene gjorde det også vanskelig å sitte på koloniene, og i det som var kolonien India brygget det opp til interne stridigheter. Samtidig krevde det mye ressurser for den gamle stormakten, både, økonomisk, militært og administrativt, å beholde sitt imperie.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙